Aktuality

Daň z nehnuteľností
Výzva pre občanov,
ktorí vlastnia nehnuteľnosti v katastrálnom území obce PETROVO

Obec PETROVO v zmysle § 99 ods. 1 Zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“) vykonáva správu dane z nehnuteľností (podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona) nachádzajúcich
sa v katastrálnom území Petrovo.
Podľa § 4 zákona daň z nehnuteľností zahŕňa :
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.
Ako vyplýva z §§ 5, 9 a 13 zákona daňovníkom je :
a) vlastník pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru zapísaný v katastri nehnuteľností
(bol mu vydaný list vlastníctva),
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, vo vlastníctve obce alebo vo vlastníctve vyššieho územného
celku zapísaný v katastri nehnuteľností alebo správca stavby, bytu alebo nebytového priestoru vo
vlastníctve štátu, vo vlastníctve obce alebo vo vlastníctve vyššieho územného celku,
c) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky
vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou,
d) nájomca, ak
 nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej 5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri
nehnuteľností,
 má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,
 má v nájme náhradné pozemky vlastníka, zapísaného v katastri nehnuteľností.
Ak nemožno určiť daňovníka, je daňovníkom pozemku alebo stavby v zmysle §§ 5 a 9 zákona osoba,
ktorá pozemok alebo stavbu skutočne užíva.
Podľa § 19 ods. 2 zákona ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome
v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 5 ods. 4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2 zákona), daňové priznanie podá
každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho
dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane
(v tomto prípade obci Petrovo) pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.
To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome
v bezpodielovom vlastníctve manželov; v tomto prípade daňové priznanie podáva jeden z manželov.
V roku 2014 obec Petrovo vykonáva kontrolu priznania sa vlastníkov k nehnuteľnostiam v k.ú.
Petrovo, a taktiež úplnosti a správnosti údajov uvedených vo všetkých daňových priznaniach
podaných do 31. 01. 2014.
Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov dane z nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú.
obce Petrovo, aby v zmysle vyššie uvedených základných upresnení v priebehu roka 2014 odstránili
nedostatky v podávaní svojich daňových priznaní, a to hlavne :
1) Daňovníci, ktorí ešte vôbec nepodali daňové priznania, nech ich urýchlene podajú.
2) Daňovníci v daňových priznaniach musia nehnuteľnosti zatrieďovať výhradne podľa údajov na
liste vlastníctva, to sa týka hlavne druhu pozemku, stavby a bytu.
3) V prípade spoluvlastníctva nehnuteľností doporučujeme, aby sa spoluvlastníci dohodli na tom, kto
podá spoločné daňové priznanie; dohodu však v tomto prípade musia urobiť písomne a jeden
výtlačok dohody najneskôr do 31. 01. 2014 doručiť obci Petrovo.
4) Ak vlastník dal nehnuteľnosť do nájmu (aj v prípade náhradných pozemkov vyčlenených
poľnohospodárskou organizáciou), spíše s nájomcom písomnú zmluvu o nájme a jeden výtlačok
zmluvy musí najneskôr do 31. 01. 2014 doručiť obci Petrovo.

projekt MOST 2013
Projekt MOST – mesiac o srdcových témach 27. september 2013 je v Slovenskej republike venovaný masívnej celonárodnej edukácii

Európsky deň ústneho zdravia
12.september – „Európsky deň ústneho zdravia“Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 12. september za Európsky deň ústneho zdravia. Ústne zdravie predstavuje

ubytovanie
http://www.ubytovanienaslovensku.eu/kysucehttp://www.ubytovanienaslovensku.eu/kysuce

Prerušenie distribúcie elektriny
Oznam !!!Východoslovenká distribučná a.s. oznamuje občanom, že odberné miesto celá OBEC PETROVObude v termíne:4.jún 2013  od 7:00 h  do

Eures
www.eures.sk

Europsky imunizačný týždeň 22.4. -27.4.2013
Európsky imunizačný týždeň 22. 4. 2013 – 27. 4. 2013„ CHRÁŇ

«      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »