Aktuality

Voľby do NR SR
Informácia pre voliča

Voľby NR SR
Informácia pre voliča

Svetový deň vody
22. marec 2015 – Svetový deň vody


Viete že 22. marec je Svetovým dňom vody? Od roku 1993 členské štáty

Svetový deň boja proti Aids
1. december - Svetový deň boja proti AIDS

Každoročne si 1. decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Symbolom

Pozvánka
Pozvánka na ustanovujúce zastupiteľstvo

voľby do orgánov samosprávy obcí
výsledky volieb zo dňa 15.11.2014

Daň z nehnuteľností
Výzva pre občanov,
ktorí vlastnia nehnuteľnosti v katastrálnom území obce PETROVO

Obec PETROVO v zmysle § 99 ods. 1 Zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“) vykonáva správu dane z nehnuteľností (podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona) nachádzajúcich
sa v katastrálnom území Petrovo.
Podľa § 4 zákona daň z nehnuteľností zahŕňa :
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.
Ako vyplýva z §§ 5, 9 a 13 zákona daňovníkom je :
a) vlastník pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru zapísaný v katastri nehnuteľností
(bol mu vydaný list vlastníctva),
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, vo vlastníctve obce alebo vo vlastníctve vyššieho územného
celku zapísaný v katastri nehnuteľností alebo správca stavby, bytu alebo nebytového priestoru vo
vlastníctve štátu, vo vlastníctve obce alebo vo vlastníctve vyššieho územného celku,
c) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky
vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou,
d) nájomca, ak
 nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej 5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri
nehnuteľností,
 má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,
 má v nájme náhradné pozemky vlastníka, zapísaného v katastri nehnuteľností.
Ak nemožno určiť daňovníka, je daňovníkom pozemku alebo stavby v zmysle §§ 5 a 9 zákona osoba,
ktorá pozemok alebo stavbu skutočne užíva.
Podľa § 19 ods. 2 zákona ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome
v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 5 ods. 4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2 zákona), daňové priznanie podá
každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho
dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane
(v tomto prípade obci Petrovo) pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.
To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome
v bezpodielovom vlastníctve manželov; v tomto prípade daňové priznanie podáva jeden z manželov.
V roku 2014 obec Petrovo vykonáva kontrolu priznania sa vlastníkov k nehnuteľnostiam v k.ú.
Petrovo, a taktiež úplnosti a správnosti údajov uvedených vo všetkých daňových priznaniach
podaných do 31. 01. 2014.
Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov dane z nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú.
obce Petrovo, aby v zmysle vyššie uvedených základných upresnení v priebehu roka 2014 odstránili
nedostatky v podávaní svojich daňových priznaní, a to hlavne :
1) Daňovníci, ktorí ešte vôbec nepodali daňové priznania, nech ich urýchlene podajú.
2) Daňovníci v daňových priznaniach musia nehnuteľnosti zatrieďovať výhradne podľa údajov na
liste vlastníctva, to sa týka hlavne druhu pozemku, stavby a bytu.
3) V prípade spoluvlastníctva nehnuteľností doporučujeme, aby sa spoluvlastníci dohodli na tom, kto
podá spoločné daňové priznanie; dohodu však v tomto prípade musia urobiť písomne a jeden
výtlačok dohody najneskôr do 31. 01. 2014 doručiť obci Petrovo.
4) Ak vlastník dal nehnuteľnosť do nájmu (aj v prípade náhradných pozemkov vyčlenených
poľnohospodárskou organizáciou), spíše s nájomcom písomnú zmluvu o nájme a jeden výtlačok
zmluvy musí najneskôr do 31. 01. 2014 doručiť obci Petrovo.

«      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »