Aktuality

Voľba hlavného kontrolóra
Voľba hlavného kontrolóra

Matričný úrad Štítnik
zaslanie údajov

Dobšinský kopec, uzavierka cesty
uzavierka cesty 15.7.-17.7.2016

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami
26.06.2016

Svetový deň životného prostredia


Zmena klímy nás ovplyvňuje

Možno si to neuvedomujeme, ale zmena klímy sa týka každého z nás: poľnohospodárov, rybárov, astmatikov, seniorov,

Európsky imunizačný týždeň
Európsky imunizačný týždeň
24. 4. 2016 – 30. 4. 2016
Slovenská republika sa v roku 2016 rovnako ako po iné roky podieľa na aktivitách Európskeho imunizačného týždňa (EIW). Kampaň EIW vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia (SZO), Regionálny úrad pre Európu a je zameraná na zdôraznenie významu očkovania.
Cieľom kampane je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o dôležitosti očkovania ako jednej  najjednoduchšej, bezpečnej a efektívnej formy prevencie prenosných ochorení.
Kampaň sa zameriava na opatrenia, ktoré je potrebné prijať v európskych krajinách, aby bola zabezpečená primeraná ochrana pred výskytom a šírením osýpok a rubeoly v európskom regióne. Vďaka svojim silným očkovacím programom je 53 členských štátov Európske únie bližšie k dosiahnutiu cieľa eliminácie osýpok a rubeoly ako kedykoľvek predtým. Urobil sa obrovský pokrok k dosiahnutiu tohto cieľa, je však potrebné zvýšiť edukáciu verejnosti aj zdravotníckych pracovníkov a prijať opatrenia k vyplneniu medzier v imunizácii a zabrániť tak vznikom ďalších ohnísk.

Heslo EIW pre rok 2016 : „ Vyplňme medzeru v imunizácii“

Očkovanie je najvýznamnejším krokom preventívnej medicíny, ktorý zachránil od dôb jeho zavedenia milióny ľudských životov. Účinnosť očkovania vo svete i na Slovensku je jednoznačne dokázaná ústupom až vymiznutím ochorení, ktorým sa dá predísť práve očkovaním. V súčasnosti na Slovensku vďaka očkovaniu nevidíme napr. dieťa choré na záškrt, ktoré sa dusí, ochrnuté dieťa po prekonaní detskej obrny atď.. Mali by sme si však uvedomiť, že pri súčasnom pohybe obyvateľstva vo svete nie je vylúčené zavlečenie akejkoľvek choroby na naše územie. Nedostatočná zaočkovanosť znamená hrozbu znovu objavenia sa život ohrozujúcich infekčných ochorení. Preto je veľmi dôležité udržať dobrú kolektívnu odolnosť proti nákazám, proti ktorým máme očkovacie látky.

Pravidelné očkovanie detí, ktoré je na Slovensku bezplatné sa vykonáva v záujme zdravia dieťaťa v rámci špecifickej preventívnej starostlivosti. V záujme ochrany zdravia svojich detí, rodičia dieťaťa, ktoré má byť očkované, by mali na vyzvanie ošetrujúceho lekára umožniť výkon očkovania.


Referát epidemiológie
RÚVZ Rožňava

Svetový deň zdravia
07.04.2016 Svetový deň zdravia
Hlavným cieľom Svetového dňa zdravia v roku 2016 je zvýšenie povedomia ľudí o cukrovke. Cukrovka je chronické metabolické

«      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »